Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się:
Obsługa księgowa:
 • Księgi handlowe
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentacja klienta w urzędach
 • Miesięczne deklaracje podatkowe
 • Przygotowanie i modyfikacjia zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analiza bilanu zysku i strat oraz przepływów środków pieniężnych
 • Deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego
 • Deklaracje do GUS

Obsługa Kadrowo - Płacowa:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Umowy o pracę, wypowiedzenia i rozwiaązywanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Listy płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Usługi doradcze:

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.

 
     
Copyright (c) 2017 Banrowscy.pl All rights reserved.